Podmínky ochrany osobních údajů

1.       PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

1.1.      Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje zákazníků e-shopu madeinindia.cz. Správcem osobních údajů ve smyslu účinných právních předpisů je společnost Made in India s.r.o., se sídlem Zdeňka Štěpánka 424/30, 434 01 Most, IČO 07468555, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C301533 (dále jen „správce“). Pokud se rozhodnete, nakupovat nebo navštívíte webovou stránku, může docházet ke zpracování osobních údajů, toto zpracování bude vždy probíhat v souladu s tímto prohlášením. 

1.2.      Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

Termínem „osobní údaje“ v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se rozumí informace, které se vás týkají a které nám umožňují vás identifikovat buď přímo, nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které můžeme mít k dispozici. Tyto informace získáváme přímo od vás. Můžeme o vás shromažďovat následující osobní údaje:

1.2.1.    Vaše jméno a kontaktní údaje (příjmení, křestní jméno, další jméno/jména, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla, uživatelské jméno na stránkách);

1.2.2.    Informace o vašich nákupech a preferencích na webových stránkách;

1.2.3.    Údaje o platební kartě;

1.2.4.    Komunikace, kterou si s námi vyměňujete (například e-maily, dopisy, telefonáty nebo příspěvky a zprávy na sociálních médiích)

1.2.5.    Informace o tom, jak používáte naše webové stránky;

1.2.6.    Informace o tom, jak používáte naše webové stránky pomocí cookies nebo podobných identifikátorů.   Cookies jsou malé informace ukládané prohlížečem na pevný disk počítače. Umožňují vám orientovat se na našich webových stránkách a nám umožňují nabízet vám takové funkce, jako je například udržení přihlášení k našim webovým stránkám. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie a jak je můžete odstranit, naleznete v článku 10 těchto podmínek

1.3.      Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

1.3.1.    Pro plnění smlouvy

1.3.2.    Když učiníte objednávku prostřednictvím webového rozhraní, používáme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky.  Můžeme vás kontaktovat e-mailem a/nebo SMS, abychom vám poslali potvrzení o přijetí objednávky, o platbě a stavu objednávky.  Tím plníme své smluvní závazky vůči vám.

1.3.3.    Abychom vás informovali o našich nabídkách, které by se vám mohly líbit

Pokud jste se registrovali na webových stránkách nebo jste již dříve využili služeb e-shopu madeinindia.cz, můžeme vám e-mailem zasílat informace o našich výrobcích a nabídkách.  Informace, které o vás máme k dispozici (včetně historie nákupů), můžeme využít k vytvoření představy o vašich preferencích, abychom vám posílali informace o nabídkách, které jsou přizpůsobeny přímo vám na míru. Na základě informací, které o vás uchováváme, se vám také na internetu může objevovat reklama související s e-shopem madeinindia.cz. Splňuje to naše obchodní zájmy efektivního nabízení našich výrobků. Pokud od nás nechcete dostávat marketingová sdělení (např. e-maily), prosím, kontaktujte nás. Uvedeným zpracováním sledujeme naše oprávněné zájmy, kterými jsou přímý marketing v souvislosti s vaší registrací / předchozím využitím služeb e-shopu madeinindia.cz.

1.3.4.    Pro zlepšení našich služeb, splnění našich administrativních cílů a ochranu obchodních zájmů

Mezi obchodní účely, pro které budeme používat vaše osobní údaje, patří účetnictví, fakturace, bezpečnostní a právní účely, statistické a marketingové analýzy, testování systémů, údržba a vývoj. Bude to zahrnovat použití vašich osobních údajů v zájmu splnění našich zákonných povinností, například povinnosti uchovávat záznamy pro daňové a auditorské účely.

1.4.      Pokud máte námitky proti používání vašich osobních údajů pro výše uvedené účely, prosím, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@madeinindia.cz. Přestože je vaše rozhodnutí poskytnout nám své osobní údaje je obecně dobrovolné, pokud nám určité informace neposkytnete, nemusíme být schopni splnit některé z cílů uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Například pokud nebudeme znát vaše přihlašovací údaje na webové stránky, nebudeme moci zajistit vám rezervaci.

1.5.      Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

1.5.1.    dodavateli, kteří nám poskytují své služby, aby nám pomohli provozovat naši obchodní činnost a zlepšovat naše služby a zkušenosti zákazníků; (např. IT dodavatelé)

1.5.2.    vládními orgány.

 

Údaje budeme takto sdílet pouze pro výše uvedené účely a v souladu s našimi konkrétními právními povinnostmi.

1.6.      Informace týkající se předchozích návštěv e-shopu madeinindia.cz budeme uchovávat po dobu 10 let nebo do uzavření daňového auditu, podle toho, která ze skutečností nastane později. Správce může dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud jste stále aktivní, tj. navštěvujete webové stránky a/nebo využíváte služeb e-shopu madeinindia.cz.  Při rozhodování o tom, jak dlouho uchovávat osobní údaje poté, co přestanete být u nás aktivní, vezmeme v úvahu veškeré trvalé závazky, které můžeme mít (např. uchovávání informací pro účely účetnictví), nebo dobu potřebnou k zahájení nebo obhajobě případných právních nároků.  Pokud chcete znát konkrétnější časové lhůty, prosím, kontaktujte nás. Zpracovávání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně aktivit týkajících se stanovení vašich preferencí (profilování), ukončíme, pokud máte proti takovému zpracovávání vašich údajů jakékoli námitky, pokud nám oznámíte, že si nadále nepřejete, abychom dále vaše údaje pro účely přímého marketingu zpracovávali. Rovněž nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu v případě, že jste v minulosti udělili souhlas s takovým zpracováním a tento souhlas odvoláte.

1.7.      Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a nápravu veškerých nepřesností týkajících se vašich osobních údajů.  Máte také právo omezit zpracovávání vašich osobních údajů, převést vaše osobní údaje na jiného správce, pokud to právní předpisy umožňují, nebo nechat vaše osobní údaje smazat v těch případech, kdy nám právní předpisy neukládají nadále vaše osobní údaje zpracovávat. 

1.8.      Pokud máte jakýkoli problém nebo stížnost ohledně toho, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, prosím, kontaktujte nás.  V případě, že se nám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

1.9.      Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo požadavky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, zašlete, nám, prosím, email na adresu info@madeinindia.cz nebo dopis na výše uvedenou poštovní adresu.

1.10.   Můžeme pravidelně provádět změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.  Veškeré nové verze tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách.

2.      ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1.      Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2.2.      Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2.3.      Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

2.4.      Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

2.5.      Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Zdeňka Štěpánka 424/30, 434 01 Most

adresa elektronické pošty info@madeinindia.cz

telefon +420 773 144 056

 

V Praze dne 18. 11. 2018

Zpět do obchodu