Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Made in India s.r.o.

Se sídlem Zdeňka Štěpánka 424/30, 434 01 Most

IČO 07468555, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C301533

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Made in India umístěného na internetové adrese www.madeinindia.cz

 

 

1.       ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Made in India s.r.o. se sídlem Zdeňka Štěpánka 424/30, 434 01 Most, IČO 07468555, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C301533 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.madeinindia.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.1.      Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je spotřebitelem, tzn. zakoupené zboží kupuje s úmyslem použít jej pro vlastní spotřebu (dále jen „maloobchodní prodej“). Dále se obchodní podmínky vztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je podnikatelem, tzn. hodlá použít zakoupení zboží ke svému podnikání (dále jen „velkoobchodní prodej“).

1.2.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.      UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.      UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupní smlouvu lze uzavřít i na základě telefonické nebo emailové objednávky. Pro maximální pohodlí zákazníků, kteří upřednostňují telefonický způsob objednávky, je k dispozici telefonní číslo 773 144 056 . Telefonické objednávky přijímáme každý pracovní den v době od 9.00 do 15.00 hod. Mimo tyto hodiny je Vám k dispozici náš internetový obchod či e-mailová adresa pro objednávky: info@madeinindia.cz. V případě, že uvedete požadavek na zpětné potvrzení objednávky, Vás budeme kontaktovat telefonicky nebo prostřednictvím služby SMS následující pracovní den.

3.9.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.      CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího 74685559/2010 pro platbu v českých korunách a 2801531978/2010 pro platby v EUR, vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

 bezhotovostně platební kartou;

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.      Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.      V případě velkoobchodního prodeje doporučujeme našim obchodním partnerům dodržovat cenovou politiku prodeje zboží spotřebitelům s cílem zdůraznit spíše kvalitu prodávaného zboží a poskytovaných služeb než se spotřebitelům podbízet cenově. Nedodržení doporučené maloobchodní ceny není žádným způsobem sankcionováno, prodávající je však zcela svobodný ve výběru, s kým bude obchodovat.

5.      ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY V MALOOBCHODNÍM PRODEJI

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@indiaforever.cz.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.      PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6.      Objednávky expedujeme do 3 pracovních dní po objednání prostřednictvím přepravní společnosti Česká pošta nebo PPL. Prostřednictvím této služby je Vám zboží dodáno následující pracovní den po vyzvednutí objednávky. V případě, že Vámi objednané zboží není v momentě objednávky dočasně na skladě, Vám bude nejpozději následující pracovní den zasláno oznámení prostřednictvím e-mailu.

7.      PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ V MALOOBCHODNÍM PRODEJI.

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7.      U zuživatelného zboží je vyznačena doba trvanlivosti na obalu. Práva z vadného plnění náleží kupujícímu pouze po tuto dobu.

8.      DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy  info@madeinindia.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.      OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.   Tyto zásady zpracování cookies (dále jen „zásady“) popisují různé druhy cookies, které mohou být použité na stránkách, ze kterých jste vstoupili na tyto zásady („stránky“) a jak tyto cookies spravovat. Tyto zásady můžeme kdykoliv změnit.  Na vrchu těchto zásad naleznete datum poslední aktualizace. Veškeré změny těchto zásad vstoupí v platnost v momentě, kdy budou tyto aktualizované zásady zveřejněny na stránkách.

10.2.   Cookies jsou malé textové soubory, které jsou stahovány do vašeho počítače nebo přenosného zařízení během toho, když prohlížíte webové stránky. Mohou být zpracovávány vlastníkem stránky nebo třetí stranou. Jsou velmi široce používány proto, aby mohly webové stránky fungovat, nebo aby tyto stránky mohly fungovat lépe a efektivněji. Cookies to umožňují, protože webové stránky umí přečíst a vytvářet tyto soubory a umožňují jim tak rozpoznat vás a zapamatovat si o vás důležité informace tak, aby vaše používání a navigace na webových stránkách byla pohodlnější. Některé cookies, známé jako „dočasné cookies / session cookies“, ztratí platnost poté, co zavřete váš webový prohlížeč. Další cookies, známé jako „trvalé cookies“, jsou uskladněny ve vašem počítači nebo přenosném zařízení i poté, co zavřete webový prohlížeč.

10.3.   Níže naleznete seznam různých druhů cookies, které mohou být zpracovávány během vaší návštěvy stránek.  Cookies lze roztřídit do čtyř skupin:

10.3.1. Nezbytně nutné cookies.

Tento druh cookies je nezbytný pro správné fungování webové stránky; umožňuje vám pohybovat se v prostředí stránky a naplno využít služby a prvky stránky. Bez těchto cookies by stránky nemohly fungovat tak hladce, jak bychom chtěli, neboť bychom vám nemohli poskytnout části stránky nebo její prvky, které jste si výslovně přáli. Tabulka níže poskytuje několik příkladů:

Druh cookies

Popis

Nákupní košík

Tyto cookies zajišťují, že položky, které vložíte do nákupního košíku, zde zůstanou i po té, co si přejete je zaplatit.

Přihlašovací údaje

Cookies přihlašovacích údajů jsou zpracovávány proto, aby mohly být zobrazeny pouze vaše údaje a aby váš účet zůstal přihlášený, a vy jste se nemuseli přihlašovat při každém kroku během užívání stránek.

Bezpečnost

Bezpečnostní cookies jsou zpracovávány za účelem kontroly a ověření bezpečnosti.

10.3.2. Výkonnostní cookies.

Tyto cookies zpracovávají informace o tom, jak naši návštěvníci stránky užívají. Tyto sbírané informace jsou anonymní a jsou používány pouze za účelem zlepšení toho, jak stránky pracují. Například nám tyto cookies ukazují, jaké záložky na stránce jsou nejnavštěvovanější, pomáhají nám zobrazit veškeré problémy, které mohou naším návštěvníkům nastat během používání webových stránek, a ukazuje nám, jestli naše inzerce je efektivní, či nikoliv. Tyto cookies nám umožňují ukázat celkové vzorce používání stránek – a ne používání jednotlivcem.  Tabulka níže poskytuje několik příkladů:

Druh cookies

Popis

Jak tyto cookies spravovat

Google analýza

Cookies Google analýza sbírá agregátní statistická data za účelem zlepšení prezentace stránek a navigace na stránkách.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Adobe Omniture

Cookies Adobe Omniture sbírá agregátní statistická data za účelem zlepšení prezentace stránek a navigace na stránkách.

http://www.omniture.com/en/privacy/2o7

10.3.3. Funkční cookies.

Tyto cookies pomáhají stránkám si zapamatovat, jaká rozhodnutí činíte během návštěvy stránek. Tyto cookies nám pomáhají poskytnout sofistikovanější, osobnější prvky; například si pamatují vaše marketingové preference, jakými jsou například přihlášení či odhlášení se k odběru marketingových emailů. Zmíněná kategorie  cookies může být použita k zapamatování si změn, které jste učinili – například velikost písma, fontů a dalších částí stránky, které si můžete upravit dle vaší preference. Také mohou být využity za účelem poskytnutí služeb, které jste si vyžádali, jako jsou sledování videa či komentář na blogu. Informace, které tyto cookies sbírají, mohou být anonymizovány a nemusí sledovat vaše surfování na stránkách.  Tabulka níže poskytuje několik příkladů:

Druh cookies

Popis

Jazyk

Jazykové cookies jsou používány za účelem uchování nastavení jazyka, které jste zvolili, a pro zobrazení správných možností.

Poloha

Vaše přibližná adresa (město, stát, země, PSČ) tak, jak je určeno dle IP adresy, za účelem automatického nastavení správné země

Referenční stránka

Referenční stránka (stránka, kterou jste navštívili před tím, než jste vstoupili na naší stránku), může být zaznamenána pro lepší pochopení vašich preferencí

Poslední návštěva a aktivita

Datum vaší poslední návštěvy a aktivity, jakož i další údaje mohou být zaznamenávány proto, abychom vám mohli poskytnout aktualizaci toho, co se změnilo na stránce o od vaší poslední návštěvy, a pro lepší pochopení vašich preferencí

Nedávno zobrazené video

Datum a název nedávno zobrazeného videa je zaznamenáváno pro lepší pochopení vašich preferencí

Flash Cookies

Flash cookies jsou zpracovávány proto, abychom umožnili přehrávání audio a video obsahu

Historie prohlížení

Cookies historie prohlížení jsou zpracovávány za účelem sledování posloupnosti stránek, které jste navštívili. V případě, že se vám objeví chybová hláška během návštěvy stránky, cookie se uloží do soboru protokolu o pádu za účelem oznámení a zajištění nápravy.

 

10.3.4. Cílené nebo reklamní cookies.

Můžeme využívat reklamních společností (třetích stran) abychom vám nabídli reklamní sdělení během používání stránek. Tyto společnosti mohou umístit unikátní cookies na váš počítač či přenosné zařízení. Tyto cookies jsou využívány pro doručení reklamních sdělení, které jsou relevantní k vám a vašim zájmům. Jsou rovněž použity k omezení počtu zobrazení stejné reklamy a k vyhodnocení efektivity reklamní kampaně. Pamatují si, že jste stránky navštívili a tato informace je sdílena s dalšími organizacemi, jakými jsou například reklamní společnost.  

Vezměte na vědomí, že cookies jsou do určité míry osobními údaji, takže se na ně vztahují ustanovení našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů, které doplňují tyto zásady. 

10.4.   Můžete kdykoliv odmítnout či přijmout zpracovávání cookies na stránce prostřednictvím nastavení vašeho webového prohlížeče. Informace ohledně konkrétního postupu můžete nalézt na webové stránce vašeho poskytovatele webového prohlížeče, nebo prostřednictvím nápovědy vašeho prohlížeče.  Také se můžete obrátit na následující stránku – která není žádným způsobem spojená s madeinindia.cz  - http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html, za účelem získání informací ohledně běžně používaných prohlížečů. Prosím, vezměte na vědomí, že pokud máte vypnuté zpracování cookies, nemusí všechny prvky stránek pracovat tak, jak byly navrženy. 

10.5.   Související Technologie

10.5.1. Lokálně uložené objekty

My a naši nezávislí poskytovatelé služeb můžeme v jistých situacích používat Flashové lokálně uložené objekty (“Flash LSO”) i např. proto, abychom rozpoznali Váš přístup k našim stránkám a mohli zajistit uložení informace o obsahu Vašeho nákupního košíku. Flash LSO se liší od cookies prohlížečů velikostí a typem uložených dat. Dále, Flash LSO všeobecně nemůžete řídit, vymazat nebo znemožnit přijetí Flash LSO z vašeho prohlížeče. Pro více informací o Flash LSO a pro informace o tom, jak je můžete řídit, klikněte na stránku podpory ve vašem flashovém přehrávači a vyberte si Global Storage Settings Panel a řiďte se pokyny. Pro aktuální shlédnutí Flash LSO na Vašem počítači jděte na Website Storage Settings Panel a řiďte se pokyny pro shlédnutí a možnost smazání některých konkrétních Flash LSO.

 

10.5.2. Pixel tagy a jiné technologie

Čisté GIF jsou malé grafické objekty s unikátním identifikačním znakem, s podobnou funkcí jako cookies. Přesto však jsou na rozdíl od cookies, které jsou uloženy na pevném disku vašeho počítače, čisté GIF neviditelně zabudovány do webových stránek. Čisté GIF (také známé jako web beacons, web bugs anebo pixel tags) můžeme používat v souvislosti se Stránkou, mimo jiné pro sledování činnosti návštěvníků našich Stránek a sestavování statistik o používání a návštěvnosti Stránek. My a naši nezávislí poskytovatelé služeb můžeme čisté GIF ve formě HTML formátovaných emailových zpráv používat pro sledování míry odpovědí na emaily, měření úspěšnosti našich marketingových kampaní a sledování otevření a přeposlání našich emailů.

10.5.3. Widgety, aplikace a podobné technologie

10.5.4. Pokud se rozhodnete používat námi poskytované technologie (jako jsou například různé widgety) mohou se veškeré Osobní informace nebo jiné informace, které přes tyto technologie poskytnete, stát veřejně dostupnými například pomocí sociálních sítí a jiných webových stránek a platforem, na kterých můžete příslušnou technologii zpřístupnit. Některé technologie mohou mít navíc schopnost šířit se virálně (např. Vaše přítelkyně/Váš přítel může umístit widget, který obsahuje Vaše informace na jeho/její blog). Madeinindia.cz není odpovědný za shromažďování, používání nebo sdělování osobních informací a/nebo jiných informací, které byly zpřístupněny veřejnosti.

10.6.   V případě, že máte jakékoliv další dotazy, prosím, kontaktujte nás na adrese: info@madeinindia.cz nebo napište na adresu: Made in India s.r.o., Zdeňka Štěpánka 424/30, 434 01 Most. 

10.7.   Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

11.    PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

11.1.   Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na osobní údaje zákazníků e-shopu madeinindia.cz. Správcem osobních údajů ve smyslu účinných právních předpisů je společnost Made in India s.r.o., se sídlem Zdeňka Štěpánka 424/30, 434 01 Most, IČO 07468555, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C301533 (dále jen „správce“). Pokud se rozhodnete, nakupovat nebo navštívíte webovou stránku, může docházet ke zpracování osobních údajů, toto zpracování bude vždy probíhat v souladu s tímto prohlášením. 

11.2.   Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

Termínem „osobní údaje“ v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů se rozumí informace, které se vás týkají a které nám umožňují vás identifikovat buď přímo, nebo v kombinaci s dalšími informacemi, které můžeme mít k dispozici. Tyto informace získáváme přímo od vás. Můžeme o vás shromažďovat následující osobní údaje:

11.2.1. Vaše jméno a kontaktní údaje (příjmení, křestní jméno, další jméno/jména, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní čísla, uživatelské jméno na stránkách);

11.2.2. Informace o vašich nákupech a preferencích na webových stránkách;

11.2.3. Údaje o platební kartě;

11.2.4. Komunikace, kterou si s námi vyměňujete (například e-maily, dopisy, telefonáty nebo příspěvky a zprávy na sociálních médiích)

11.2.5. Informace o tom, jak používáte naše webové stránky;

11.2.6. Informace o tom, jak používáte naše webové stránky pomocí cookies nebo podobných identifikátorů.   Cookies jsou malé informace ukládané prohlížečem na pevný disk počítače. Umožňují vám orientovat se na našich webových stránkách a nám umožňují nabízet vám takové funkce, jako je například udržení přihlášení k našim webovým stránkám. Další informace o tom, jak používáme soubory cookie a jak je můžete odstranit, naleznete v článku 10 těchto podmínek

11.3.   Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:

11.3.1. Pro plnění smlouvy

11.3.2. Když učiníte objednávku prostřednictvím webového rozhraní, používáme vaše osobní údaje za účelem vyřízení vaší objednávky.  Můžeme vás kontaktovat e-mailem a/nebo SMS, abychom vám poslali potvrzení o přijetí objednávky, o platbě a stavu objednávky.  Tím plníme své smluvní závazky vůči vám.

11.3.3. Abychom vás informovali o našich nabídkách, které by se vám mohly líbit

Pokud jste se registrovali na webových stránkách nebo jste již dříve využili služeb e-shopu madeinindia.cz, můžeme vám e-mailem zasílat informace o našich výrobcích a nabídkách.  Informace, které o vás máme k dispozici (včetně historie nákupů), můžeme využít k vytvoření představy o vašich preferencích, abychom vám posílali informace o nabídkách, které jsou přizpůsobeny přímo vám na míru. Na základě informací, které o vás uchováváme, se vám také na internetu může objevovat reklama související s e-shopem madeinindia.cz. Splňuje to naše obchodní zájmy efektivního nabízení našich výrobků. Pokud od nás nechcete dostávat marketingová sdělení (např. e-maily), prosím, kontaktujte nás. Uvedeným zpracováním sledujeme naše oprávněné zájmy, kterými jsou přímý marketing v souvislosti s vaší registrací / předchozím využitím služeb e-shopu madeinindia.cz.

11.3.4. Pro zlepšení našich služeb, splnění našich administrativních cílů a ochranu obchodních zájmů

Mezi obchodní účely, pro které budeme používat vaše osobní údaje, patří účetnictví, fakturace, bezpečnostní a právní účely, statistické a marketingové analýzy, testování systémů, údržba a vývoj. Bude to zahrnovat použití vašich osobních údajů v zájmu splnění našich zákonných povinností, například povinnosti uchovávat záznamy pro daňové a auditorské účely.

11.4.   Pokud máte námitky proti používání vašich osobních údajů pro výše uvedené účely, prosím, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@madeinindia.cz. Přestože je vaše rozhodnutí poskytnout nám své osobní údaje je obecně dobrovolné, pokud nám určité informace neposkytnete, nemusíme být schopni splnit některé z cílů uvedených v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Například pokud nebudeme znát vaše přihlašovací údaje na webové stránky, nebudeme moci zajistit vám rezervaci.

11.5.   Vaše osobní údaje můžeme sdílet s:

11.5.1. dodavateli, kteří nám poskytují své služby, aby nám pomohli provozovat naši obchodní činnost a zlepšovat naše služby a zkušenosti zákazníků; (např. IT dodavatelé)

11.5.2. vládními orgány.

 

Údaje budeme takto sdílet pouze pro výše uvedené účely a v souladu s našimi konkrétními právními povinnostmi.

11.6.   Informace týkající se předchozích návštěv e-shopu madeinindia.cz budeme uchovávat po dobu 10 let nebo do uzavření daňového auditu, podle toho, která ze skutečností nastane později. Správce může dále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud jste stále aktivní, tj. navštěvujete webové stránky a/nebo využíváte služeb e-shopu madeinindia.cz.  Při rozhodování o tom, jak dlouho uchovávat osobní údaje poté, co přestanete být u nás aktivní, vezmeme v úvahu veškeré trvalé závazky, které můžeme mít (např. uchovávání informací pro účely účetnictví), nebo dobu potřebnou k zahájení nebo obhajobě případných právních nároků.  Pokud chcete znát konkrétnější časové lhůty, prosím, kontaktujte nás. Zpracovávání vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně aktivit týkajících se stanovení vašich preferencí (profilování), ukončíme, pokud máte proti takovému zpracovávání vašich údajů jakékoli námitky, pokud nám oznámíte, že si nadále nepřejete, abychom dále vaše údaje pro účely přímého marketingu zpracovávali. Rovněž nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje za účelem přímého marketingu v případě, že jste v minulosti udělili souhlas s takovým zpracováním a tento souhlas odvoláte.

11.7.   Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás uchováváme, a nápravu veškerých nepřesností týkajících se vašich osobních údajů.  Máte také právo omezit zpracovávání vašich osobních údajů, převést vaše osobní údaje na jiného správce, pokud to právní předpisy umožňují, nebo nechat vaše osobní údaje smazat v těch případech, kdy nám právní předpisy neukládají nadále vaše osobní údaje zpracovávat. 

11.8.   Pokud máte jakýkoli problém nebo stížnost ohledně toho, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje, prosím, kontaktujte nás.  V případě, že se nám nepodaří problém vyřešit, obraťte se na Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese: Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

11.9.   Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo požadavky týkající se tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, zašlete, nám, prosím, email na adresu info@madeinindia.cz nebo dopis na výše uvedenou poštovní adresu.

11.10.              Můžeme pravidelně provádět změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů.  Veškeré nové verze tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů zveřejníme na našich webových stránkách.

12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.   Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Zdeňka Štěpánka 424/30, 434 01 Most

adresa elektronické pošty info@madeinindia.cz

Zpět do obchodu